Skip til primært indhold

Klagevejledning

Hvordan gør jeg, hvis jeg vil klage over komiteens afgørelse?

Hvis man har fået et afslag på sin anmeldelse eller er uenig i de vilkår som godkendelsen er betinget af, er det muligt at klage over afgørelsen til National Videnskabsetisk Komité (NVK),  jf. komitelovens § 26, stk. 1.

Se også NVKs klagevejledning >>

Hvornår

Klagen skal indgives senest 30 dage efter, at afgørelsen er modtaget fra den regionale komité.

Hvem

Enhver, der er part i sagen i forvaltningslovens forstand kan endvidere indbringe projektet for National Videnskabsetisk Komité (NVK) senest 30 dage efter afgørelsen fra den regionale komité.

Hvordan

Klagen skal begrundes og være vedlagt en kopi af den regionale videnskabsetiske komites afgørelse samt de sagsakter, som den regionale videnskabsetiske komite har truffet afgørelse på grundlag af.

Der må ikke foretages ændringer i dokumenterne, som har været til behandling i den regionale komité, da sagen ellers vil blive sendt retur til genvurdering hos den regionale komité.

Fremsendelse af klage

Ønsker du at klage, skal denne samt alle sagens dokumenter sendes til:
Nationale Videnskabsetisk Komité (NVK)
Holbergsgade 6
1057 København K

Klagen kan også sendes elektronisk til: dketik@dketik.dk (sikker mailadresse)

Afvent afgørelsen på klagen

Projektet må ikke iværksættes før eventuel godkendelse fra NVK foreligger.

NVK kan, af hensyn til sikring af forsøgspersonernes rettigheder, behandle spørgsmål, som ikke er omfattet af klagen.

Afgørelsen fra NVK er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

APPFWU01V