Skip til primært indhold

Meddel afslutning eller søg forlængelse

Det er vigtigt at du forholder dig til din godkendelses udløbsdato. Fortsætter du dit projekt udover denne dato er det strafbart i henhold til Komitelovens § 41.

Udløb af godkendelse

Når der er afgivet en videnskabsetisk godkendelse til et projekt, vil der i det fremsendte afgørelsesbrev fremgå en afslutningsdato for projektets godkendelse. Den aktuelle afslutningsdato vil altid fremgå af afgørelsesbrevene fra os, også når du får godkendt en tillægsprotokol med en ændring til dit projekt-

Et projekt regnes som afsluttet

I komitesystemet regnes et projekt som afsluttet, når der ikke længere foretages anmeldelsespligtige procedurer.
Læs mere om definition af anmeldelsespligtige procedurer >>

Den tid, som forsøgsansvarlig bruger til databehandling og udarbejdelse af rapport eller publikation, medregnes ikke som en del af projektperioden. Derfor kræves der ikke en anmeldelse af tillæg, hvis denne periode ændres, men blot en orientering til komitesystemet.

Der kan ikke gives bagudrettede godkendelser

Komiteen gør opmærksom på, at man ikke kan give bagudrettede godkendelser. Derfor er der helt klare konsekvenser for projektet, hvis den videnskabsetiske godkendelse udløber før projektet er færdigt.

Når du nærmer dig din godkendelses udløb

Når et projekt er nået til afslutningsdatoen skal underretning til komitesystemet ske inden 90 dage efter godkendelsens udløb. Dette gælder for alle forsøgstyper og skal ske via skema til afrapportering ved afslutning af forsøg, der findes her >> (word-fil til udfyldelse, der findes på NVKs hjemmeside).

Sammen med udfyldt skema bør der også være en forventelig dato for modtagelse af afsluttende rapport eller publiceret artikel.

Hvis projektet afbrydes før tiden, er fristen for underretning af komiteen 15 dage fra det tidspunkt, hvor beslutningen om afbrydelsen blev truffet og effektueret. 

Udløber din godkendelse før de anmeldelsespligtige procedurer er færdiggjort, skal der anmeldes en tillægsprotokol jf. Komiteloven § 27. I tillægsprotokollen ansøges om en forlængelse af projektets videnskabsetiske godkendelse.

Tillægsprotokollen skal anmeldes til komitesystemet, inden din godkendelse udløber ellers skal du sætte dit projekt i bero, for ikke at risikere at bryde komitélovens § 41.

Tillægsprotokoller skal anmeldes i komitesystemets fælles anmeldelsessystem  >>

Vi anbefaler at du gør dette i god tid, så du tager højde for at den lovpligtige sagsbehandlingstid kan tage op til 35 dage.

En manglende godkendelse kan ligeledes medføre problemer ved publicering af forsøgsresultater.

Læs mere om anmeldelse af tillægsprotokoller, hvis du skal have søgt om forlængelse >>

Anmelder du for sent, så du ikke når at have en forlængelse, inden din godkendelse udløber, vil der i stedet være tale om en genåbning.

Udover at pausere dine aktiviteter i projektet med det samme. Skal du sammen med den elektronisk anmeldte tillægsprotokol fremsendes en redegørelse for

  • hvilke aktiviteterne der har været i projektet siden godkendelsens udløb,
  • hvorfor der ikke rettidigt er blevet ansøgt om forlængelse og
  • hvordan du vil sikre dig, at dette ikke sker igen.

Dette vil blive taget i betragtning ved sagsbehandlingen om en genåbning.

Vær opmærksom på, at der for lægemiddelforsøg gælder en anden definition. Her regnes et projekt som afsluttet, når sidste forsøgsperson er afsluttet.

Forskellen skyldes, at i ikke-lægemiddelforsøg, undersøges bl.a. også væv og gener, som ikke nødvendigvis påkræver kontakt med forsøgspersonerne.

APPFWU01V