Skip til primært indhold

Om os

De Videnskabsetiske Komiteer skal sikre beskyttelsen af forsøgspersonerne, der deltager i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samtidig med, at der skabes mulighed for udvikling af ny værdifuld viden.

Der er nedsat to komiteer i Region Syddanmark og hvert fjerde år udpeges disse på ny. Nuværende komiteperiode udløber 1. januar 2026.

Løbende henover året afholdes komitemøder, hvor der foretages vurdering og afgørelser på de anmeldte forskningsprojekter. Se aktuel mødekalender >>

Sekretariatet varetager den daglige drift af komiteernes afgørelsesmyndighed og involverer samlet 8 medarbejdere. Sekretariatet er beliggende i Regionshuset i Vejle.
Se kontaktoplysninger >>

De videnskabsetiske komiteers opgave

Komiteerne skal godkende forskningsprojekter, der indebærer forsøg på:

  • Levende mennesker.
  • Menneskelige kønsceller m.m. væv, celler og arvebestanddele fra mennesker, fostre m.m.
  • Afdøde.

Alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter skal som udgangspunkt anmeldes til Den Videnskabsetiske Komité.

Et forskningsprojekt må ikke iværksættes før Komiteen har givet tilladelse hertil. Ligesom væsentlige ændringer i et godkendt forskningsprojekt må ikke iværksættes uden Komiteens godkendelse.

Lovgivning på komiteområdet

Loven om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Lovbekendtgørelse nr 1338 af 01/09/2020,
der afløser lov nr. 1083 af 15. september 2017Den 15. september 2017 vedtog Folketinget en ny hovedlov, der afløste den daværende lov nr. 593 af 14. juni 2011  om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Lovbekendtgørelse nr. 1083 af 15. september 2017 >>
 

Lovændring med ikrafttrædelse den 1. juli 2016

Som konsekvens af ændringer i komitéloven udstedte ministeriet en ny bekendtgørelse om information og samtykke mv.

Ændringer vedrører indhold af deltagerinformationen om adgang til patientjournaler ( §6, stk. 5) og ændring af begrebet inhabile til ”uden handleevne” ( §14).

Læs bekendtgørelsen her >>
 


Lovændring med ikrafttrædelse den 3. oktober 2013.


Fra 3. oktober 2013 skal forsøg i akutte situationer og forsøg med omfattende kortlægning af individets arvemasse ikke længere anmeldes til Den Nationale Videnskabsetiske Komité (NVK) men til en regional komite.

Projekter vedr. omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse, hvor der søges om dispensation fra samtykkekravet efter komitelovens § 10, skal dog fortsat anmeldes til NVK.

Se retningslinjer for behandling af forsøg med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse >>

Den 1. juni 2011 vedtog Folketinget en ny hovedlov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter afløste den daværende lov nr. 402 af 28. maj 2003 om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter.

Lov nr. 593 af 14. juni 2011 >>

Loven var gældende for de forskningsprojekter, der anmeldes efter lovens ikrafttrædelse den 1. januar 2012.

I henhold til loven har det siden 1. januar 2012 været et krav, at ansøgninger til komiteerne skal indsendes elektronisk - eller som vi kalder det anmeldes.

Anmeldelser indsendt i papir, vil ikke blive betragtet som behørigt udformet, og sagsbehandlingen vil ikke igangsættes.

Anmeldelsens materialer skal indsendes til komite@rsyd.dk som enkelt dokumenter i PDF-format og være navngivet med type, version og dato (f.eks. Protokol_v1).

Udfyldt spørgeskema

Udfyldt spørgeskema med blyant

APPFWU01V