Dette er tekstversionen af GCP implementering i Danmark
Klik her for at komme til den grafiske version af GCP implementering i Danmark

LÆS OP - OM KOMITEEN SITEMAP


GCP implementering i DanmarkTil hvem det måtte vedrøre


Europaparlamentet og Rådet for den Europæiske Union udstedte den 4. april 2001 direktivet om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om anvendelse af god klinisk praksis ved gennemførelse af kliniske forsøg med lægemidler til humant brug (GCP-direktivet).


Direktivet bygger på principperne i ICH-GCP. For så vidt angår det danske videnskabsetiske komitesystem er hovedparten af direktivet indarbejdet i lov nr. 1083 af 15. september 2017 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Direktivet har været indarbejdet i lovgivningen for det danske videnskabsetiske komitesystem siden den 1. januar 2012.


De for komiteerne relevante dele af GCP-direktivet er implementeret i komiteloven, jf. lov nr. 593 af 14. juni 2011, Lov om Videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Eventuelt yderligere spørgsmål om implementeringen af GCP-direktivet henhører under Sundheds – og Ældreministeriet.


Ovenstående erklæring kan udprintes
og anvendes som dokumentation for
GCP implementering i Danmark.


Erklæringen findes på engelsk her:GCP implementation in DenmarkRegion Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00