Dette er tekstversionen af Klagevejledning
Klik her for at komme til den grafiske version af Klagevejledning

LÆS OP - OM KOMITEEN SITEMAP


Klagevejledning


Hvis man har fået et afslag på sin ansøgning, er det muligt at klage over afgørelsen til National Videnskabsetisk Komité,  jf. komitelovens § 26, stk. 1.

Klagen skal indgives senest 30 dage efter, at afgørelsen er modtaget fra den regionale komité.

Enhver, der er part i sagen i forvaltningslovens forstand kan endvidere indbringe projektet for National Videnskabsetisk Komité senest 30 dage efter afgørelsen fra den regionale komité.

Klagen skal begrundes og være vedlagt en kopi af den regionale videnskabsetiske komites afgørelse samt de sagsakter, som den regionale videnskabsetiske komite har truffet afgørelse på grundlag af.

Der må ikke foretages ændringer i dokumenterne, som har været til behandling i den regionale komité, da sagen ellers vil blive sendt retur til genvurdering hos den regionale komité.


Den endelige afgørelse
Projektet må ikke iværksættes før eventuel godkendelse fra National Videnskabsetisk Komité foreligger.

National Videnskabsetisk Komité kan, af hensyn til sikring af forsøgspersonernes rettigheder, behandle spørgsmål, som ikke er omfattet af klagen.

Afgørelsen fra National Videnskabsetisk Komité er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed


Fremsendelse af klage
Ønsker du at klage, skal denne samt alle sagens dokumenter sendes til:
 Nationale Videnskabsetisk Komité
Holbergsgade 6
1057 København K

Klagen kan også sendes elektronisk til: dketik@dketik.dk (sikker mailadresse)

 Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00